Ovidiu Bojor, fitoterapeut ?i doctor în farmacie: „S? nu faci niciodat? din excep?ie o regul? de via??!“

Ovidiu Bojor, fitoterapeut ?i doctor în farmacie: „S? nu faci niciodat? din excep?ie o regul? de via??!“

18 martie 2012 , 12:00 |  Autor: Alina Boghiceanu | 5536 afi??ri

Ovidiu Bojor spune c? starea de bine depinde de forul interior al fiec?rei persoane

Foto: marian vil?u

Ovidiu Bojor spune c? starea de bine depinde de forul interior al fiec?rei persoane

Doctorul în farmacie Ovidiu Bojor ne înva?? cum s? tr?im mai mult ?i mai bine prin simpla schimbare a obiceiurilor alimentare ?i prin folosirea remediilor naturale.

La venerabila vârst? de 87 de ani, Ovidiu Bojor are o via?? activ? zi de zi. În fiecare diminea??, merge la sediul „Patronatului Planta Romanica” în calitate de pre?edinte ?i lucreaz? la diferite proiecte. Se mândre?te cu faptul c?, recent, a scos pe pia?? zece ceaiuri medicinale pentru diferite afec?iuni.

Discu?ia s-a axat pe cât de important este s? ai un echilibru în tot ceea ce faci. De altfel, plecând de la aceast? idee, Ovidiu Bojor a început s? aplice, în urm? cu peste 30 de ani, regula celor trei de opt: opt ore de munc?, opt ore de odihn? activ? ?i opt ore de somn.

„Weekend Adev?rul”: Ave?i o via?? activ? ?i transmite?i mult? energie pozitiv?. Care este secretul dumneavoastr??

Ovidiu Bojor: Integrarea în natur? ?i respectarea legilor naturii. Cu alte cuvinte, cu cât vom fi mai aproape de natur?, cu atât vom tr?i mai mult ?i mai bine. Asta înseamn? c? trebuie s? ne potrivim ceasul biologic în func?ie de cele patru anotimpuri. Prim?vara ?i vara reprezint? anotimpuri de dezvoltare maxim?, iar toamna ?i iarna sunt ideale pentru odihn?, pentru recuperare ?i reflec?ie.

Secretul const? în cump?tare. Poate o s? v? mire, dar eu am devenit adeptul stilului de via?? s?n?tos abia dup? vârsta de 50 de ani. Mai exact, am adoptat regula celor „trei de opt”, ideal pentru a tr?i cât mai mult ?i mai bine.

Aceast? regul? const? în respectarea celor opt ore de activitate, opt ore de odihn? activ? (lectur?, muzic?, plimb?ri ?i cât mai pu?in stat în fa?a televizorului sau a calculatorului) ?i opt ore de somn. Chiar dac? uneori muncesc mai mult de opt ore, niciodat? nu renun? la cele opt ore de somn. Dar cel mai important lucru este s? nu faci din excep?ie o regul? de via??.

În ceea ce prive?te alimenta?ia, se spune c? suntem ceea ce mânc?m ?i cum mânc?m. Metaforic vorbind, unii oameni m?nânc? cu polonicul, iar al?ii cu lingura. Repede ?i pe fug?. Eu, în schimb, m?nânc cu „linguri?a”, adic? mestec fiecare îmbuc?tur? de cel pu?in 20 de ori. ?i ?ti?i de ce? Pentru c? digestia începe în cavitatea bucal?, sub ac?iunea enzimelor ?i, prin urmare, stomacul nu mai trebuie s? munceasc? pân? la epuizare. A?a se explic? faptul c? am o stare de s?n?tate bun? la 87 de ani.  Nu am probleme de tranzit intestinal ?i, în plus, îmi sunt proteja?i ficatul ?i rinichii. Nu mai vorbesc de influen?a asupra psihicului. În plus, m?nânc pu?in ?i des. Recomand cinci mese u?oare pe zi, în jurul orelor 9, 12, 16, 18, 21.

În prezent, oamenii fac tot ce le st? în putin?? pentru a încetini procesul de îmb?trânire. Dumneavoastr? a?i declarat la un moment dat c? nu concepe?i no?iunea de b?trâne?e. De ce?

La prima vedere, obiectivul de a te men?ine ve?nic tân?r pare ceva imposibil de atins. Îns? el poate deveni realitate! Cu o condi?ie îns?: s? avem convingerea c? din momentul în care a început s? existe, spiritul nostru va d?inui pentru totdeauna. A?a cum exist? legea perenit??ii materiei, de ce s? nu existe ?i ve?nicia sufletului? Iar în ceea ce prive?te transform?rile fizice, se ?tie c? procesul de îmb?trânire devine vizibil dup? vârsta de 40 de ani. ?i este lent ?i permanent. Cu alte cuvinte, dup? aceast? vârst?, capacitatea func?ional? a organismului scade cu 1% în fiecare an.În ciuda acestui fapt, în ultima jum?tate de secol, în România, speran?a de via?? a crescut cu 15-20 de ani. Iar asta se datoreaz? stilului de via?? ?i îndeosebi alimenta?iei.

Fenomenul îmb?trânirii poate fi încetinit prin alimentarea organismului cu acizi nucleici, respectiv cu ADN (acid dezoxiribonucleic) ?i cu ARN (acid ribonucleic). Ace?ti acizi au capacitatea de a reînnoi celulele ap?rute pe m?sur? ce înaint?m în vârst?. S? v? explic.

Studiile au ar?tat c? celulele mor ?i renasc la intervale cuprinse între unu ?i doi ani. Cu alte cuvinte, înainte de moarte, celulele se reproduc, dar nu mai beneficiaz? de acelea?i propriet??i ?i capacit??i specifice adolescen?ei ?i tinere?ii. Iar acizii nucleici au capacitatea de a le „întineri”. Ei se g?sesc în grâu, în alege marine, în fulgi de ov?z, ciuperci, leguminoase (soia, fasole, linte, spanac, maz?re, andive), în produse lactate ?i în ou?. A?adar, este vorba de un regim lacto-vegetarian, pe care l-am numit ?i „regim de via?? lung?”. Acest tip de diet? cu caracter profilactic ar trebui adoptat? de to?i cei care au trecut pragul de 40 de ani.

În opinia dumneavoastr?, ce obiceiuri ne scurteaz? via?a?

Exist? ?apte elemente care î?i pun amprenta negativ asupra calit??ii vie?ii.

Pe primul loc, se afl? invidia. Tr?im vremuri în care invidia a atins propor?ii colosale, în sensul c? roade dac? cei de lâng? noi au mai mult sau sunt mai buni în ceea ce fac. Îns? trebuie s? se ?tie c? atunci când te bucuri de binele celui de lâng? tine, acest bine se întoarce la tine.

Pe locul doi se situeaz? lupta neloial? pentru existen??. Darwin a descris legea selec?iei naturale, dar nu  a prev?zut-o ?i pe cea a selec?iei artificiale. Ast?zi, indivizii cu înzestrare intelectual? ?i moral? modest? îi r?pun pe cei dota?i superior sub raport intelectual ?i etic. Iar rezultatul selec?iei artificiale const? în faptul c? cei r?i se înmul?esc.

Pe locul trei se situeaz? goana dup? bani, ce reprezint? ?i un punct integrat al selec?iei artificiale. Îns? aceast? fug? dup? acumularea de bunuri materiale are un pre?: uzura fizic? ?i psihic?. Pe locul patru, se situeaz? schimbarea brusc? a modului de via?? (muncim prea mult, suntem sedentari ?i ne odihnim foarte pu?in).

Pe locul cinci se afl? suprapoluarea (ne intoxic?m voit cu tutun, alcool, cafea, alimente produse prin mijloace chimice ?i manipulate genetic), iar pe locul ?ase se afl? îndep?rtarea de natur?.

Locul ?apte ?i ultimul este ocupat de gre?elile pe care le facem sub aspect moral ?i religios. S? v? explic. Carnea animalelor pe care le ucidem ?i le consum?m ascunde „moartea”, deoarece proteinele ?i gr?simile favorizeaz? nenum?rate boli. În plus, s-a constatat c? animalele carnivore sunt mult mai agresive decât ierbivorele, dup? cum ?i oamenii care consum? carne sunt mai violen?i decât cei care au o alimenta?ie compus? din fructe, legume, cereale, semin?e, ou? ?i produse lactate. Dac? totu?i nu se poate renun?a la carne, m?car s? se prefere carnea slab? de pui ?i de curcan (f?r? pieli??) ?i pe?tele.

De vorb? cu fitoterapeutul Ovidiu Bojor, în cabinetul s?u

„Imagina?i-v? via?a ca o oglind? în care v? reflecta?i”

Deborda?i de optimism. Cum reu?i?i?

Depinde de noi s? ne cultiv?m optimismul ?i încrederea în cei din jur. Imagina-?i-v? via?a ca o oglind? în care v? reflecta?i: dac? zâmbim, zâmbetul se întoarce asupra noastr?, dac? ne schimonosim, grimasa se întoarce tot asupra noastr?. Cu alte cuvinte: dac? avem gânduri pozitive ?i facem bine, la fel va fi ?i via?a noastr? ?i a celor din jur.

Rata depresiilor a crescut mult în ultimii ani. De ce ne este tot mai greu s? ne bucur?m de lucrurile din jur?

Starea de bine depinde de forul interior al fiec?rei persoane. Vestea bun? este c? acest for interior se poate autoeduca ?i schimba, dac? exist? bun?voin??. Iar schimbarea forului interior este un lucru mare. Echilibrul interior înseamn?  stabilirea unei armonii între creier, sentiment ?i reproducere ?i alimenta?ie. Acest echilibru se asociaz? cu dragostea celor din jur.

Obezitatea a atins cote alarmante. Dumneavoastr? v? men?ine?i suplu. Ce diet? ave?i?

De 60 de ani am cam aceea?i greutate: între 54 ?i 56 kg (n.r. – la în?l?imea de
1,68 m). Trebuie s? ?titi c? profilaxia începe din primii ani de via??. Mul?i p?rin?i î?i îndoap? copiii cu mâncare ?i cu dulciuri, îns? ei nu ?tiu c? în primii doi ani ani de via?? se formeaz? ?esutul adipos. E drept c?, în perioada adolescen?ei, copilul respectiv poate s? aib? o greutate normal?, îns? dup? 18 ani va începe s? acumuleze kilograme din cauza fondului predispozant. A?a se explic? de ce unele persoane sunt supraponderale sau chiar obeze la vârsta adult?. Iar lupta cu kilogramele este anevoioas?.

Dumneavoastr? a?i fost farmacist. Totu?i, la un anumit moment, a?i început s? studia?i plantele? De ce? Putem avea încredere în puterea lor de vindecare?

Tat?l meu a fost profesor de ?tiin?e naturale, ?i când eram mic, urcam împreun? pe munte. Cuno?team denumirea latin? a tuturor plantelor. Am urmat cursurile Institutului de Medicin? ?i Farmacie. Erau doar 50 de locuri. Îns? am fost farmacist numai opt luni. Ulterior s-a ivit ocazia de a face cercetare în botanic?. Circa 37 de ani am lucrat la Na?iunile Unite ca expert în valorificarea resurselor naturale din ??rile asiatice.

Din p?cate, 40% din produsele industriei române?ti de prelucrare a plantelor sunt de proast? calitate, deoarece nu sunt atent controlate, mai ales c? mediul este tot mai poluat. De aceea, trebuie s? avem mare grij? atunci când cump?r?m un produs natural. Se recomand? ceaiul v?rsat, deoarece cel la plicule? nu mai are propriet??i terapeutice. ?i asta din trei motive: 1. calitatea pulberii este greu de controlat; 2. dac? o plant? are un grad mare de m?run?ire, pe fondul oxid?rii, î?i pierde valabilitatea (de la un an la dou? luni); 3. plicule?ul este confec?ionat din material plastic oxidabil.

Tr?im vremuri stresante, iar stresul accelereaz? procesul de îmb?trânire. Ce leac natural cunoa?te?i pentru combaterea stresului ?

V? recomand un amestec de plante care este un excelent remediu de combatere a stresului. Combina?i, în p?r?i egale (de exemplu, câte zece grame), flori ?i frunze de p?ducel, flori de tei, flori de lev?n?ic? ?i talpa-gâ?tei. Dup? aceea, face?i o infuzie dintr-o lingur? ras? de amestec de plante ?i din 250 ml de ap? clocotit?. Be?i o can? de ceai înainte de culcare. Rezultatele nu vor întârzia s? apar?. De curând am scos pe pia?? un remediu natural (capsule) care ac?ioneaz? în sensul elimin?rii „stresului informa?ional”.

Cele 7 „porunci” ale lui Ovidiu Bojor

1 Nu fi invidios! Un filosof antic spunea c? invidia roade pe invidios precum rugina roade fierul. Maxima aceasta spune tot despre efectul acestui sentiment.

2 Nu lupta neloial pentru existen??! În prezent, indivizii mai pu?in înzestra?i intelectual îi r?pun pe cei dota?i superior sub aspect intelectual.

3 Nu fugi dup? bani! În caz contrar, vei ajunge s? ai un stil de via?? alert care antreneaz? dup? sine o alimenta?ie improvizat? ?i vei face exces de stimulente ?i de excitante.

4 Nu-?i schimba brusc modul de via??! Se pot produce deregl?ri cu repercursiuni majore asupra organismului.

5 Nu te otr?vi! Nu fuma, nu consuma alcool ?i evit? alimentele produse prin mijloace chimice. 

6 Nu te îndep?rta de natur?! Nesocotirea conceptelor de baz? ale celor zece porunci înseamn? îndep?rtarea crea?ie de Creator.

7 Nu gre?i sub aspect etic ?i religios! Aceste gre?eli se r?sfrâng asupra noastr? ?i ne scurteaz? via?a.

Remediu antiastenie

Astenia de prim?var? se manifest? prin st?ri de oboseal? fizic? ?i psihic?  sau, mai grav, prin depresie. Pentru a preveni astfel de st?ri trebuie s? ne înt?rim sistemul imunitar . Iar cel mai bun remediu este tinctura de echinacea. Se recomand? cure de ?apte zile, câte 25-30 de pic?turi de dou? ori pe zi, cu pauz? de ?apte zile. În plus, consuma?i fructe ?i legume care con?in vitamina C, un puternic antioxidant, ?i lua?i suplimente cu Omega 3 ?i cu Omega 6.

“Procesul de îmb?trânire devine vizibil dup? vârsta de 40 de ani. ?i este lent ?i permanent. Cu alte cuvinte, dup? aceast? vârst?, capacitatea func?ional? a organismului scade cu 1% în fiecare an.”

“Mul?i p?rin?i î?i îndoap? copiii cu mâncare ?i cu dulciuri, îns? ei nu ?tiu c? în primii doi ani ani de via?? se formeaz? ?esutul adipos.”

CV

- Numele: Ovidiu Bojor

- Data ?i locul na?terii: 1 noiembrie 1924, Reghin
- Starea civil?: Este c?s?torit de 52 de ani, are doi copii
- Studiile ?i cariera: l Institutul de Medicin? ?i Farmacie
- Pre?edinte Patronatul Planta Romanica
- Membru al Academiei de ?tiin?e Medicale
- Doctor în ?tiin?e Naturale
- Ofer? consulta?ii gratuite în fiecare joi, între orele 11.00?i 14.00. – Pentru program?ri, suna?i la num?rul de telefon 021.315.47.83.
- Locuie?te în: Bucure?ti

sursa; adevarul.roLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X