Cine pl?te?te cele mai scumpe gaze din ?ar?

Articol publicat in: Mass-media, Servicii, Societate


  • Florentina Cioac?
  • 781 afi??ri
  • Luni 18 ian 2010

//

Consumatorii î?i pot citi singuri contorul de gaze

Consumatorii î?i pot citi singuri contorul de gaze

Locuitorii din Dobrogea ?i din Moldova consum? gazele de cea mai bun? calitate, care sunt ?i cele mai scumpe, în timp ce ardelenii ard mai mult gaz pentru a înc?lzi acela?i ibric de ap?. Factura lunar? poate varia cu 30 de lei pe teritoriul ??rii, în func?ie de calitatea gazelor, la acela?i volum consumat.

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a introdus, de la 1 iulie 2008, un nou mod de calcul al consumului de gaze, exprimat în unit??i energetice, respectiv în kWh.

Citi?i ?i:

O leg?tur? a Serbiei la gazoductul cu Bulgaria este posibil?

South Stream nu va trece prin România

Nord Stream va trece prin în apele teritoriale ale Germaniei


Noua modalitate de facturare introduce, totodat?, un parametru care m?soar? calitatea gazelor, puterea calorific? superioar? (de exemplu, cât gaz consum?m pentru a înc?lzi un ibric cu ap?), exprimat? în kWh pe metru cub.

Astfel c?, pe lâng? volumul de gaze consumat, pe factur? se ia în calcul ?i calitatea, iar consumul final se stabile?te înmul?ind volumul de gaze utilizat cu puterea calorific?.

Aceasta variaz? pe teritoriul ??rii în func?ie de z?c?mântul de unde provine gazul, de depozitul unde a fost înmagazinat sau dac? a fost adus din import. În România, puterea calorific? are o medie de 10,6 kWh pe metru cub ?i variaz? cu circa 10%.

Astfel, cele mai ieftine gaze, dar ?i cele de cea mai slab? calitate, sunt în centrul ??rii: Harghita, Bra?ov, Covasna, Prahova, Sibiu, Mure?, dar ?i în vest: Bihor, Arad, Cara?-Severin, cu valori sub 10,4 kWh pe metru cub. Gazele cu cea mai mare putere calorific?, de peste 11 kWh pe metru cub, sunt consumate de utilizatorii din zona Moldovei (jude?ele Gala?i, Vrancea, Bac?u, Neam?), dar ?i în Br?ila, Constan?a ?i Tulcea.

Gazul de import, calitate mai bun?

Valorile puterii calorifice superioare variaz? zilnic ?i sunt calculate în cele 321 de zone de calitate de pe întregul teritoriu al ??rii de c?tre Transgaz.

Potrivit speciali?tilor din domeniu, gazul de import are aproximativ acelea?i caracteristici cu cel autohton, îns? puterea calorific? este de circa 11 kWh pe metru cub, adic? peste media celui produs în România.

Astfel c? puterile calorifice mari din estul ??rii se explic? prin faptul c? utilizatorii din aceste zone consum? un volum mai mare de gaze ruse?ti, în condi?iile în care dou? treimi din importuri intr? în ?ar? prin conducta de la Isaccea, jude?ul Tulcea.

Avantaj pentru cei cu gaze slabe

Un client casnic consum?, într-un an, circa 1.200-1.500 de metri cubi, din care aproximativ 300 de metri cubi pe lun? în perioada rece. Calculând factura unui consumator dintr-o zon? cu putere calorific? mic?, de exemplu jude?ul Harghita, unde indicatorul are o valoare de 10,3 kWh/m3, rezult? un consum de 3.090 de kWh, la un volum de 300 de metri cubi pe lun?.

Înmul?it cu pre?ul reglementat al gazelor pentru un kWh, respectiv 0,096 lei, factura total? se ridic? la 296 de lei pe lun?. Pentru un consumator din jude?ul Gala?i, unde puterea calorific? este una dintre cele mai mari, de 11,4 kWh/m3, acesta va avea de plat? pe lun? 328 de lei.

Prin urmare, diferen?ele de puteri calorifice în ?ar? se pot traduce în varia?ii ale facturii de circa 30 de lei pe lun?, la acela?i volum de gaze. Totu?i, cel pu?in teoretic, folosirea unui gaz de bun? calitate înseamn? arderea unui volum mai mic, ceea ce ar trebui s? egalizeze, în final, facturile pl?tite.

Trecerea la facturarea gazelor în func?ie de puterea lor calorific? îi avantajeaz? pe cei cu gaze de slab? calitate, întrucât ace?tia consum? o cantitate mai mare pentru acela?i rezultat, deci pl?teau mai mult dup? vechea metod?, mai spun speciali?tii. Furnizorii de gaze sunt obliga?i s? afi?eze pe factur? informa?ii legate de puterea calorific? superioar? a gazului, volumul consumat, în metri
cubi, ?i cantitatea de energie, în kWh.

Consum mai mic cu 15%

Consumul de gaze al României la nivelul anului trecut a fost cu 15% mai mic decât cel din 2008, potrivit ANRE. Astfel, anul trecut s-au utilizat 141 milioane de MWh (13,3 miliarde de metri cubi), fa?? de 165 de milioane de MWh (15,5 miliarde de metri cubi) în 2008.

Mai multe zile pentru plat?

Din aceast? toamn?, companiile de gaze au modificat contractele de furnizare, potrivit unui ordin al ANRE. Noile documente au fost deja trimise consumatorilor, care trebuie s? le completeze ?i s? le returneze furnizorilor în 15 zile de la primirea lor.

„Acest proces este înc? în desf??urare, iar, în cazul în care clien?ii no?tri nu au reu?it s? se încadreze în termenul ini?ial de transmitere a contractelor semnate, pot returna în continuare contractele în cel mai scurt timp posibil”, ne-au declarat reprezentan?ii GDF Suez Energy România (fostul distrigaz Sud).

Noile contracte acord? mai multe zile de plat? consumatorilor. Astfel, factura poate fi pl?tit? la 30 de zile de la emiterea ei, fa?? de 15 zile, cum era pân? în prezent.

Penaliz?rile, de 0,1% pe zi, sunt calculate dup? 31 de zile, iar furnizorul poate întrerupe gazele în caz de neplat? dup? 46 de zile de la emiterea facturii, nu dup? 26, cum era prev?zut în vechiul contract. Mai mult, termenul de reziliere a contractului se prelunge?te la 180 de zile de la emiterea facturii nepl?tite, fa?? de 65 de zile.

Contorul, citit de client

Odat? cu noile contracte este introdus? ?i posibilitatea clien?ilor de a opta pentru facturarea gazelor prin autocitirea contorului ?i comunicarea indexului c?tre furnizor, online sau telefonic.

Reprezentan?ii E.ON Gaz România spun c? vor transmite fiec?rui consumator care alege aceast? variant? perioada când va putea transmite indexul contorului, care nu este aceea?i pentru to?i utilizatorii.

Facturarea se mai poate realiza prin estimarea consumului, în baza istoricului pentru luna respectiv?, urmând ca regularizarea s? se fac? la trei luni.

Adevarul.roLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X