VIDEO Recrut?ri în Garda Maghiar?: jur?minte sfinte ?i bocanci negri

Articol publicat in: Mass-media, Politica, Societate


  • Eugen Ciufu
  • 1220 afi??ri
  • Mar?i 12 ian 2010

//

Antrenament surprins în 2008, la  Valea Uzului, într-o tab?r? din timpul  unei întruniri a tineretului maghiar

Antrenament surprins în 2008, la Valea Uzului, într-o tab?r? din timpul unei întruniri a tineretului maghiar

Recru?ii organiza?iei trebuie s? semneze un act prin care se oblig? s? nu divulge secretele interne. „Adev?rul” public? azi a doua parte a materialului despre înfiin?area în România a unei ramuri a organiza?iei extremiste Garda Maghiar?, interzis? deja în Ungaria.

Dup? o perioad? de monitorizare discret?, persoanele recrutate de Garda Maghiar? – Plutonul Secuiesc sunt testate, iar dup? instruc?ie depun jur?mântul pe sfânta coroan? ungar?.

Citi?i ?i:

În cuibul G?rzii Maghiare

Încorpor?rile în Plutonul secuiesc ( subunitate a G?rzii Maghiare, ce apar?ine de batalionul „Wass Albert”, de la Gyor- Ungaria) sunt f?cute de c?tre ofi?erul recrutor  Csibi Barna (30 de ani). El a fost instruit de c?tre superiorii din Ungaria, iar activitatea de recrutare se face dup? anumite tipare.

Adeziunea

Orice poten?ial nou membru este în prealabil monitorizat o anumit? perioad? de timp. De asemenea, se culeg informa?ii despre persoana vizat?, astfel încât profilul acesteia s? corespund? activit??iii ?i obiectivelor G?rzii.

Dup? dep??irea acestor etape, candidatul trebuie s? completeze mai multe chestionare. Cel de adeziune con?ine dou? capitole cu întreb?ri-capcan?, dar ?i cu întreb?ri prin care se urm?re?te ob?inerea unor informa?ii esen?iale:

Vrei s? devii gardist? La acest capitol, candidatul trebuie s? r?spund? unor întreb?ri de genul: „ Dispui de bocanci negri, pantaloni de instruc?ie, c?ma?? alb?, vest? ?i ?apc??”

Vrei s? devii simpatizant? Acest capitol cuprinde o alt? serie de întreb?ri: „Ai f?cut armata?”, „Dac? da, ce grad ?i la ce arm??”, „ Ai instruit ?i pe al?ii?”. Cel care vrea s? devin? „simpatizant”  mai trebuie s? men?ioneze dac? practic? „sporturi speciale” sau dac? ar fi dispus s?-?i ri?te via?a în contextul în care, „într-un cadru constitu?ional, ar fi nevoie de militari”.

Nu se precizeaz? dac? este vorba de „cadru constitu?ional” maghiar sau român. Una dintre ultimele întreb?ri este urm?toarea: „Pe ce plan poate Garda Maghiar? ?i na?iunea s? conteze pe dumneavoastr? ?i pe ce plan dori?i s? v? desf??ura?i activitatea al?turi de noi?” Ultimul angajament din chestionar este urm?torul: „Iau cuno?tin?? c? înc?lcarea prezentei adeziuni duce la excluderea mea imediat? din Garda Maghiar?”.

Antrenamentele

De?i asocia?ia ce urmeaz? a fi înfiin?at?, „Garda Maghiar? – Plutonul Secuiesc”, î?i declar? obiectivele civice ?i culturale, membrii G?rzii Maghiare recunosc faptul c? principalul scop este autonomia, confundat? de multe ori cu independen?a. O celul? a Plutonului Secuiesc, format? din ?ase membri, este frecvent semnalat? f?când antrenamente de lupt? atât în ora?, în spatele Liceului „Gabor Aron”, cât ?i în mun?i, la Valea Uzului, în condi?ii extreme.

Instructor este un anume Arpad Magyarosy, din Sovata. Tot la Valea Uzului, unde se afl? un cimitir al solda?ilor c?zu?i în Primul R?zboi mondial (români, maghiari, germani), în luna august a fiec?rui an au loc comemor?ri la care particip? inclusiv militari unguri.

În zonele greu accesibile ale V?ii Uzului, pe Vârful M?d?ra? (1.801 metri), membrii G?rzii Maghiare î?i desf??oar? antrenamentele, cele mai dure fiind cele din perioada iernii. Ei î?i marcheaz? locurile „plantând” cruci apostolice (dublu barate) cu însemnele organiza?iei ?i cu h?r?i ale Ungariei mari, de?i public încearc? s? conving? delimitarea lor de aspira?iile revizioniste.

Antrenamentele „speciale” sunt justificate de Csibi Barna, ini?iatorul ?i recrutorul organiza?iei, prin necesitatea de a avea membri preg?ti?i pentru orice situa?ie.

„Îns?, degeaba un aspirant este cel mai tare din parcare dac? noi nu ?tim c? putem conta pe el. Nu este recrutat în func?ie de aptitudini, ci de modul în care r?spunde întreb?rilor din chestionarul de adeziune”, spune ofi?erul de recrutare. Nu recunoa?te caracterul paramilitar al antrenamentelor efectuate. „Deocamdat? nu ne preg?tim astfel”, sus?ine „ofi?erul” recrutor.

tratatul de la trianon

Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 între Puterile Aliate înving?toare în Primul R?zboi Mondial ?i Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul R?zboi Mondial.  Printre alte reconfigur?ri de frontiere, s-a semnat ?i revenierea Transilvaniei ?i a p?r?ii r?s?ritene a Banatului la România.

Nu e limb? mai frumoas? ca cea runic secuiasc?

Anun? pentru recrutarea de noi membri

Numero?i reprezentan?i ai autorit??ilor locale sus?in, din convingere sau din interes politic , chiar ?i unele demersuri exotice ale organiza?iilor extremiste. Una dintre aceste ini?iative apar?ine Tinerilor Maghiari din cele 64 de Comitate (HVIM), care a propus Consiliului Local miercurea ciuc ca la intr?rile  în localit??i s? fie amplasate indicatoare în limba „runic secuiasc?”.

Ini?iativa a fost aprobat? ?i pus? în aplicare prin Hot?rârea Consiliului Local nr. 101 din 26 iunie 2009.

Decizia a fost atacat? în instan?? de Prefectura Harghita, procesul fiind pe rol. Indicatoarele runic secuie?ti sun instalate cu bani de la bugetul local, hot?rârea fiind motivat? prin aceea c? „secuii au folosit alfabet cu semne asem?n?toare celor din alfabetele runice înainte de a adopta alfabetul latin sub influen?a Bisericii Catolice”.

Fraternizarea cu alte organiza?ii similare

Excelentele rela?ii din ultimii ani dintre Bucure?ti ?i Budapesta contribuie în mare m?sur? la prevenirea unor ac?iuni în for?? a organiza?iilor extremiste.

În Transilvania ?i cu prec?dere în jude?ele locuite de secui (Mure?, Harghita ?i Covasna), în afara G?rzii Maghiare activeaz? alte dou? organiza?ii revizioniste, care atrag aten?ia prin virulen?a cu care militeaz? pentru refacerea Ungariei mari. Este vorba HVIM („Mi?carea Tinerilor Maghiari din cele 64 de Comitate”) ?i de EMI (Tinerii Maghiari din Transilvania).

Tinerii Maghiari din cele 64 de Comitate- HVIM

„Mi?carea Tinerilor Maghiari din cele 64 de Comitate” este o organiza?ie considerat? periculoas? prin scopurile propuse ?i radicalismul cu care militeaz? pentru anularea Tratatului de la Trianon ?i, implicit, pentru refacerea Ungariei mari, care era împ?r?it? administrativ în 64 de comitate.

Liderul asocia?iei, cu sediul la Budapesta, este un anume Laszlo Toroczkay, care a avut interdic?ii de intrare în România, Slovacia ?i Canada. Este originar din România ?i are o sor? c?s?torit? cu un irlandez al c?rui tat? a f?cut parte din IRA. Toroczkay sus?ine c? ?i-a f?cut ucenicia sub îndrumarea socrului surorii sale.

Anul trecut a avut o campanie de recrut?ri în România, centrul filialei din ?ara noastr? fiind la Odorheiul Secuiesc, jude?ul Harghita. Al?turi de Garda Maghiar? ?i EMI, reprezentan?ii HVIM sunt invita?i tradi?ionali la taberele anuale organizate în luna august, cu ocazia comemor?rii solda?ilor maghiari c?zu?i în cele dou? r?zboaie mondiale.

Este un  bun prilej pentru discursuri ?i manifest?ri revizioniste, dar ?i de demonstra?ii de lupte specifice trupelor speciale. Liderii HVIM România sunt Waum Petre Marius (29 de ani), de profesie osp?tar, actualmente ?omer, ?i Szocs Csongor (20 de ani), student la Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc.

Tinerii Maghiari din Transilvania- EMI

Organiza?ia „Tinerii Maghiari din Transilvania” (EMI)  militeaz? pentru anularea Tratatului de la Trianon, scop pentru care organizeaz? anual, în luna august, tabere la Gheorgheni, jude?ul Harghita, unde sunt invita?i ?i lideri ?i membri ai G?rzii Maghiare din Ungaria ?i România.

La aceste tabere particip? politicieni ?i lideri de opinie de extrema dreapt? din Ungaria, cu discursuri instigatoare la adresa statului na?ional-unitar român. În tab?r? se afi?eaz? steaguri ale Ungariei mari ?i se vând insigne revizioniste.

Printre participan?ii tradi?ionali se reg?sesc Vona Gabor- liderul ?i fondatorul G?rzii Maghiare ?i al partidului extremist Jobbik, Laszlo Tokes , Wass Endre, fiul criminalului de r?zboi Wass Albert, ?i avocata austriac? Eva Maria Barki.

Cea din urm? a avut de dou? ori interdic?ie de a intra în România, în 1994 ?i 1998, din cauza instig?rilor sale la ac?iuni împotriva statului român. Organiza?ia EMI din România este o filial? a Tineretului Maghiar Unit (tot EMI), din Ungaria. Liderul filialei EMI din Miercurea Ciuc este un liceean, ?orban Attila Or? , în vârst? de 17 ani.

Întruniri clandestine

Sub acoperirea unor manifest?ri culturale sau comemorative, liderii organiza?iilor extremiste, precum Garda Maghiar?, Tineretul Maghiar din Transilvania (EMI) ?i Tineretul Maghiar din cele 64 de Comitate (HVIM) se întâlnesc în România pentru consf?tuiri de tain?.

O astfel de întrunire a avut loc la 23 octombrie 2009, în Odorheiul Secuiesc, jude?ul Harghita. Pretextul: o manifestare în cinstea eroilor Revolu?iei din Ungaria, din 1956.

La manifestare au participat 100 de persoane, din România ?i din Ungaria, prilej cu care s-au afi?at steaguri ale Ungariei mari ?i pancarte cu lozinci precum: „Dreptate  pentru Ungaria”, „Aici, eu nu sunt turist, sunt acas?” sau „Dreptate pentru ?inutul secuiesc”.

Ac?iunea s-a derulat în subsolul restaurantului Gonduzo, unul dintre oaspe?ii de seam? fiind Lipusz Zsolt, membru al partidului extremist ungar Jobbik. Pentru cazarea cet??enilor unguri a fost închiriat? o pensiune pe numele unui localnic.

“Noi apar?inem de Batalionul Wass Albert, din Ungaria. Dup? test?ri, comandantul batalionului din Ungaria decide ce grad ?i ce func?ie i se acord? fiec?ruia.”
Nandor Kerestes
ofi?er de pres? al Plutonului secuiesc

“Majoritatea celor care se orienteaz? c?tre astfel de organiza?ii nu sunt bine integra?i în societate. Aderarea la astfel de organiza?ii rezid? din c?utarea identit??ii ?i din dorin?a de a apar?ine unui grup.”
Hanibal Dumitra?cu
psiholog

„Inadapta?i social”

Psihologul Hanibal Dumitra?cu a creionat un profil al celor care se înroleaz? în organiza?ii precum Garda Maghiar?.

„Majoritatea celor care se orienteaz? c?tre astfel de organiza?ii nu sunt bine integrati în societate. Dup? terminarea studiilor nu ?i-au g?sit o pozi?ie social? satisf?c?toare, astfel c? apar tot felul de frustr?ri. Aderarea la astfel de organiza?ii rezid? din c?utarea identit??ii ?i din dorin?a de a apar?ine unui grup. Evident, majoritatea consider? c? grupul la care ader? este unul elitist. Un alt factor care poate determina astfel de înrol?ri este comunicarea cu societatea, un proces în care pot ap?rea tot felul de blocaje: institu?ionale,  de ordin mental sau cultural. Dac? vorbim de persoane care au dep??it perioada adolescen?ei, în mod cert este vorba de persoane neintegrate social. Sunt cei care încearc? s?-?i dep??easc? e?ecul”, explic? psihologul Hanibal Dumitra?cu.

Sociologul Dumitru Bor?un, profesor la SNSPA, sus?ine c? înrolarea în astfel de organiza?ii „eroice” reprezint? o „pseudosolu?ie”, care presupune „e?uarea individului într-o fals? form? de emancipare: el cade în capcana pseudo-gândirii”.

?i adaug?: „Adev?rul lugubru care st? în spatele acestor discursuri este c? oamenii ??tia au ajuns la Ťconformitatea de automatť. În loc s? se umanizeze, ei s-au dezumanizat. În loc s? se emancipeze, s-au alienat. Din p?cate, ei continu? s?-?i imagineze c? militeaz? pentru… emanciparea secuilor”.

Formular în limba român? de adeziune la Garda Maghiar?

Adevarul.roLeave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X