Crimele Revolu?iei: m?celul de la MApN

Articol publicat in: Politica


  • Mihai Mincan
  • 6338 afi??ri
  • Duminic? 29 nov 2009

//

Desp?r?it de trup, capul colonelului Trosca a fost  sprijinit într-un cauciuc plasat pe un TAB

Desp?r?it de trup, capul colonelului Trosca a fost sprijinit într-un cauciuc plasat pe un TAB

În diminea?a de 24 decembrie 1989, capul unui militar împu?cat era batjocorit de trec?tori, convin?i c? aveau de-a face cu un terorist. Era colonelul Trosca de la USLA, care fusese chemat s? apere ministerul. Gheorghe Trosca era  ?eful de Stat Major în cadrul Unit??ii Speciale de Lupt? Antiterorist? (USLA), trup? de elit? a Securit??ii. Al?turi de el au murit al?i ?apte „usla?i”.

În diminea?a de 24 decembrie 1989, locuitorii blocurilor din zona Pie?ei Orizont, din cartierul bucure?tean Drumul Taberei, aveau s? descopere, în plin? strad?, urmele unui adev?rat m?cel petrecut în timpul nop?ii. Intrarea în fostul sediu al Ministerului Ap?r?rii Na?ionale era pres?rat? cu cadavre împr??tiate pe ?osea, cu sute de gloan?e – de m?rimi diferite – ?i cu b?l?i de sânge înghe?ate. Cele mai multe cadavre erau carbonizate pân? la pierderea oric?rui reper ce ar fi putut servi la identificare.

„Terorist. A încercat s? atace sediul Armatei”

În mijlocul acestui tablou oribil trona capul uneia dintre victime, deta?at de restul corpului ?i arborat pe post de „trofeu”: sprijinit într-un cauciuc ?i cu o ?igar? înfipt? în figura ce se blocase într-o mimic? a durerii din ultimele secunde de via??.

Capul desprins de trup a z?cut pe TAB mai bine de 24 de ore. Majoritatea cet??enilor care treceau prin zona „Orizont” nu ezitau s? scuipe capul abandonat, s?-l loveasc? violent cu picioarele sau s? urineze pe el. Era rodul unei diversiuni macabre ?i al intoxic?rii continue din timpul nop?ii, când au abundat mesajele televizate ce d?deau ca sigur asaltul final al terori?tilor fideli fostului regim. „Terorist. A încercat s? atace sediul Armatei” – aceasta era nu o ipotez?, ci era cea mai spectaculoas? certitudine descoperit? în acea diminea?? într-un cartier din Bucure?ti.

A trebuit s? mai treac? ceva timp, pentru ca pasiunea isteric? din primele zile s? se dizolve, iar ra?iunea s?-?i reintre în rol. ?i s? reconstituie adev?rata identitate a acelui cap, desprins dintr-unul dintre corpurile ce umpleau ?oseaua pe 24 decembrie 1989. Era al colonelului Gheorghe Trosca, ?eful de Stat Major în cadrul Unit??ii Speciale de Lupt? Antiterorist? (USLA).

Povestea m?celului din fa?a Ministerului Ap?r?rii, unul dintre episoadele cele mai grote?ti ?i sângeroase ale Revolu?iei, nu a fost nici pân? ast?zi pe deplin elucidat. În spatele s?u stau confuzia, dezinformarea ?i, nu în ultimul rând, furia ce deveniser? deja „m?rci înregistrate” ale momentului „decembrie 1989″.

Acum, „Adev?rul” este în m?sur? s? v? spun? adev?rul! ?i s? v? arate vinova?ii.

Vân?toarea de „terori?ti”

M?celul din fa?a fostului sediu al Ministerului Ap?r?rii Na?ionale a avut loc într-o noapte în care zeci de milioane de perechi de ochi erau „lipi?i” de ecranele televizoarelor. Revolu?ia se petrecea „în direct”, în timp real. Tot ceea ce ast?zi pare încâlcit ?i f?r? sens era, la cel moment, extrem de clar. Lumea se împ?r?ise în „cei buni” ?i „cei r?i”.

În prima categorie se afla poporul, ie?it în strad?, dornic s?-?i fac? dreptate cu propriile mâini. Din când în când, inamicul era expus, legat ?i b?tut, spre bucuria a milioane de privitori. Mesajele care înso?eau imaginile cu presupu?ii tr?d?tori se situau la grani?a cu irealul: „Televiziunea este încercuit? de ace?ti bandi?i. Nu mai este timp de pierdut. Solda?i, folosi?i armele pe care le ave?i în dotare, f?r? a mai a?tepta neap?rat aceast? dezlegare formal?! Poporul v? d? acum ordine!”.

În 24 decembrie 1989, locuitorii câtorva blocuri din Drumul Taberei aveau s? pun? în aplicare ce auziser? la televizor. A fost nevoie de câteva cadavre, ciuruite dinspre minister, de gândul c? „Armata e cu noi!”, de o cauz? a evenimentelor cum nu se putea mai relativ?, ce diferea de la om la om, ?i de cineva care s? pronun?e cuvântul magic: „Terori?ti”.

Scenele de cruzime ce au urmat au fost cel mai potrivit final al teribilei farse cu iz de manipulare ce începuse cu o sear? înainte.

„Cred c? în spate e Trosca”

Oficial, era clar. Înc? din ziua de 22 decembrie 1989, angaja?ii Unit??ii Speciale de Lupt? Antiterorist? (USLA) predaser? armele sau participau la ac?iuni comune cu Armata pentru „depistarea ?i anihilarea” terori?tilor din Bucure?ti. Surpriza a sosit îns? sub forma unui anun?-?oc.

În seara de 23 decembrie, generalul de Armat? Ion Hortopan – figur? controversat? a Revolu?iei, cel care condusese personal represiunea armat? din zona hotelului Intercontinental, ordonat? de c?tre fostul ministrul al Ap?r?rii, Vasile Milea, la cererea expres? a lui Nicolae Ceau?escu – d?dea n?val? într-o întâlnire dintre generalul Gheorghe Ardeleanu (?eful USLA) ?i al?i oficiali ai FSN. „A avut loc un schimb de focuri la marginea Bucure?tiului. În urma acestuia, plutonierul-major Popa Ioan ?tefan a fost capturat. F?cea parte din USLA”, a fost anun?ul care i-a pus pe jar pe to?i cei prezen?i. Potrivit acestora, Ardeleanu ar fi exclamat la auzul ve?tii: „Cred c? în spate e Trosca. El mi-a f?cut asta!”.

Câteva ore mai târziu, generalul Ardeleanu prime?te un telefon de la generalul Nicolae Militaru, aflat la acel moment în sediul MApN. Militaru tocmai fusese numit ministru al Ap?r?rii de c?tre Ion Iliescu, în locul generalului Victor Atanasie St?nculescu. Generalul Militaru îi transmite lui Ardeleanu c? exist? grupuri de terori?ti în blocurile de peste drum de sediul institu?iei ?i îi ordon? s? trimit? „întregul personal al USLA” la minister pentru a-i înl?tura pe tr?g?tori.

La acel moment, în USLA erau înregimentate 757 de persoane cu rang militar. Dintre acestea, 30 erau de gard? la diverse ambasade , iar alte 80 fuseser? trimise la Sibiu. Dintre cei 647 de „usla?i” r?ma?i la ordine, generalul Militaru ceruse ca nu mai pu?in de 600 s? se prezinte la Ministerul Ap?r?rii Na?ionale. Au fost trimi?i doar 18.

Dic?ionar de personaje

Gheorghe Trosca (foto).
Înainte de a lucra în Armat?, a fost ofi?er de contrainforma?ii la Armata a II-a, condus? de generalul Militaru. În aceast? calitate, a fost unul dintre cei care s-au ocupat de strângerea de informa?ii în celebrele dosare “Corbii”, ce vizau un complot la adresa lui Ceau?escu organizat de agen?i KGB sub acoperire. Generalul Nicolae Militaru figura, în acest dosar, ca fiind agent al serviciului militar de informa?ii sovietic, GRU. În plus, Trosca îl cunoscuse personal pe Militaru, în timpul perchezi?iilor pe care le efectuase la domiciliul acestuia.

Nicolae Militaru.
A fost comandant al Armatei a II-a, fiind înaintat, în 1974, la gradul de general-colonel (cu 3 stele). În anul 1978 este trecut în rezerv?, fiind b?nuit de complot împotriva lui Ceau?escu, ?i numit în func?ia de adjunct al ministrului Construc?iilor Industriale. Pe 23 decembrie 1989 este numit ministru al Ap?r?rii Na?ionale ?i înaintat în gradul de general de armat? (cu 4 stele) de c?tre Ion Iliescu. Candideaz? la Pre?edin?ia României în 1996, ob?inând 0,22% din voturi. În acela?i an se stinge din via??.

Gheorghe Ardeleanu. În timpul Revolu?iei a fost comandant al celebrei Unit??i Speciale de Lupt? Antiterorist? (USLA), din Departamentul Securit??ii Statului. În noaptea de 22 decembrie 1989 î?i face apari?ia în sediul CC al PCR, ar?tându-se dispus s? pun? la dispozi?ia Armatei trupele speciale de interven?ie. La ?ase luni dup? moartea suspect? a lui Gheorghe Trosca, colonelul Ardeleanu a fost îndep?rtat de la conducerea USLA. A decedat în iunie 1994, la 55 de ani, în urma unui infarct miocardic.

„Se trage asupra Ministerului Ap?r?rii”

Ordinul lui Nicolae Militaru este transmis de Gheorghe Ardeleanu c?tre colonelul Ion Bleort. Acesta raporteaz? c? lâng? el se afl? chiar colonelul Gheorghe Trosca, ?eful de Stat Major în cadrul USLA. Ordinul ajunge la Trosca.

Acesta alege 14 persoane, le plaseaz? în trei ABI-uri (autovehicule ARO cu blindaj de tabl?) ?i porne?te spre sediul MApN. Soarta face ca unul dintre aceste ABI-uri s? se defecteze ?i s? fie l?sat în urm?, cu tot cu militarii afla?i în interior, în zona G?rii de Nord.

Pe drum este preluat ?i Constantin Isac, unul dintre oamenii de decizie ai FSN, responsabil cu leg?tura dintre stat ?i trupele USLA. Autovehiculele se deplaseaz? spre Drumului Taberei, îns?, imediat dup? intrarea în cartier, raporteaz? c? exist? un grup de tancuri ?i blindate ale Armatei care trag chiar în direc?ia Ministerului Ap?r?rii.

Stenograma acelui schimb de replici, între Trosca ?i Bleort, este halucinant?.

Dialogul Trosca – Bleort

Gheorghe Trosca: Permite?i s? raportez.
Ion Bleort: Da.
Trosca: La MApN a ap?rut o coloan? de ?apte-opt TAB-uri, dou? camioane cu militari ?i dou? ARO, au tras zece minute asupra Ministerului ?i-au oprit acum…
Bleort: Cum, m??!
Trosca: …asupra Ministerului.
Bleort: Nu se poate!
Trosca: Asta e.
Bleort: Asupra Ministerului, m?i?
Trosca: Asupra Ministerului Ap?r?rii Na?ionale, timp de zece minute, ?i acum
s-au oprit.
Bleort: S-au oprit?
Trosca: Da.
Bleort: Dup? ce opri?i în dreptul ultimului tanc, ne comunica?i nou?, ca s? lu?m leg?tura cu Ministerul. (…)

Începe carnajul

Bleort transmite mesajul c?tre ?eful s?u direct – comandantul USLA, Gheorghe Ardeleanu -, care îl anun?? pe generalul Militaru. Mai mul?i martori ai momentului au declarat, de-a lungul anilor, c? Militaru s-a retras în anticamer?, unde a purtat o convorbire telefonic?, timp de câteva minute, cu o persoan? necunoscut?.

Între timp, în fa?a ministerului, cele dou? ABI-uri se opresc în fa?a unui tanc, cu luminile stinse, cum primiser? ordinul prin sta?ie. Constantin Isac poveste?te acele momente : “Ni s-a spus s? ne oprim în fa?a unui tanc cu luminile stinse. Asta însemna c? exista comunicare între USLA ?i MApN ?i, de asemenea, cu tancul. Dup? aceea mi s-a transmis s? m? dau jos, s? o iau pe lâng? tancul din fa?? ?i s? intru în minister, iar ei s?-?i continue misiunea.

Nu am apucat s? mai cobor, pentru c? ei au tras o rafal? dintr-un blindat din stânga noastr?. Au fost r?ni?i lupt?torii USLA de pe bancheta din spate. Unul a fost lovit în um?r, iar altul în maxilar (…) Am comunicat c? se trage ?i c? avem doi r?ni?i. Ne-au comunicat c? tancul ne va da trei semnale luminoase, dup? care ne va conduce. Am primit semnalele ?i am f?cut ?i noi trei semnale. În loc s? plec?m, am intrat din nou sub rafala tancului din stânga”. A?a începea carnajul din Drumul Taberei.Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Copyright © neneamircea     Powered by WordPress MU    Designed by WPDesigner    Hosted by www.weblog.ro
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X